Uitleg
Organisatie/Tijdsplanning
Groepsindeling/Taakverdeling
Plan van aanpak/Planning

 

ORGANISATIE EN TIJDSPLANNING

Organisatie:
Zoals bij de uitleg van de opdracht al is beschreven, heb je naast het maken van de presentatie ook een actieve rol in de organisatie van het project. Eén of enkele docenten begeleiden je daarbij.
Je moet bij de organisatie van zo'n middag of avond denken aan de volgende taken:
- Kleding en grimeren
- Decor en rekwisieten op het podium
- Techniek: licht en geluid
- PR (reclame) en financiën
- Algemene organisatie: kaartverkoop, garderobe
- Catering
Bij het onderdeel Groepsindeling en taakverdeling kun je je hiervoor gaan inschrijven. Het eenvoudigste is om met hetzelfde groepje een presentatie voor te bereiden én een organiserende groepstaak te doen. Op deze manier hoef je niet steeds van groepje te wisselen.

4 fasen in de organisatie:
De organisatie verloop globaal in 4 fasen:

- Fase 1: Voorbereiding, groepsindeling, taakverdeling

De voorbereiding heb je gedaan in het onderdeel 'Voorbereiding' van deze webquest. Daarnaast heb je je voorbereid op de opdracht. De volgende stap is het maken van de groepsindeling. Eén leerling is contactpersoon van de groep.
Wanneer de groepjes zijn ingedeeld, wordt binnen je groepje democratisch gekozen voor een periode en een organiserende groepstaak.
Tenslotte volgt in deze fase de taakverdeling. Het is heel belangrijk, dat iedereen zijn/haar taken serieus neemt en daadwerkelijk uitvoert. De groepsindeling en taakverdeling komen op papier te staan.

- Fase 2: Presentatie en organisatie voorbereiden:

Als je bent ingedeeld in een projectgroep en je hebt bepaalde taken gekregen, ga je deze taken ook daadwerkelijk uitvoeren.
Hiervoor is een duidelijk plan van aanpak en een planning nodig. Dit komt op papier te staan.
Overige beslissingen tijdens het voorbereiden van de presentatie en de organisatie komen ook op papier te staan.
De contactpersoon van je groepje geeft jullie vorderingen door aan de docent.

- Fase 3: Rapporteren en presenteren
Tijdens de verschillende contactmomenten van de projectgroep wordt steeds gereflecteerd: hoe verloopt de samenwerking?,
Welke problemen komen we tegen en hoe kunnen we die oplossen? enzovoorts.
Daarnaast rapporteert de contactpersoon van je groepje steeds aan de docent en eventueel aan andere groepjes.
Voor de desbetreffende middag of avond, is het wenselijk om een generale repetitie te houden.
Tenslotte volgt de presentatie en organisatie op de middag of avond zelf. Wanneer alles goed is voorbereid en alle groepjes zich aan de afspraken hebben gehouden, moet dit vlekkeloos kunnen verlopen!

- Fase 4: Evaluatie en reflectie
Na de middag en avond van presentaties en organisatie wordt per groepje nog gereflecteerd. Hiervoor wordt het reflectieformulier ingevuld. Binnen de groepjes wordt enerzijds gepraat over het uiteindelijke resultaat, maar wordt anderzijds ook teruggekeken naar het proces.
Ook je docent kan hierbij reflectieve vragen stellen, bijvoorbeeld: Is bereikt wat de projectgroep zou moeten bereiken?
Wat ging goed of wat zou je volgende keer anders doen? of: Geef eens tips voor verbetering van dit project in het algemeen.

Globale tijdsplanning per fase:
- Fase 1:
Het maken en voorbereiden van de presentatie neemt enkele lesuren in beslag. Je docent zal aangeven hoeveel tijd je krijgt binnen de lessen. Daarnaast wordt binnen deze lessen ook vergaderd over de organisatie-taak per groepje.
- Fase 2:
Per groepje wordt een tijdsplanning gemaakt en een plan van aanpak. Hierin staat wie, wat, wanneer gaat doen.
Deze tijdsplanning kan per groepje anders zijn, maar de deadline staat vast: op de ochtend van de presentaties moet alles klaar zijn.
Om te kijken of de alles goed verloopt, vul je met je een groepje een logboek in.
De tijdsplanning van bijvoorbeeld het repeteren op het podium, is de verantwoordelijkheid van de groepjes zelf.
- Fase 3:
Vóór de middag of avond van de presentatie is het wenselijk om een generale repetitie te houden. Je docent zal aangeven of deze plaatsvindt, en zo ja: wanneer. De dag van de presentaties moet 's ochtends alles klaar zijn, zodat de presentaties van die middag of avond goed kunnen verlopen.
- Fase 4:
Na de presentaties is er nog één les nodig om het complete project te evalueren.


Als je het onderdeel Organisatie en Tijdsplanning duidelijk is,
ga dan door naar het volgende onderdeel: Groepsindeling en Taakverdeling